myphotobook Logo

Algemene voorwaarden

De webpagina met de URL www.myphotobook.be en de bijbehorende subpagina's (hierna: myphotobook) worden gevoerd door myphotobook GmbH (hierna te noemen: Aanbieder).

§ 1 Contract en klantenaccount


 1. Dienst- en productpresentaties op myphotobook, in brochures of advertenties, zijn vrijblijvend.
 2. De bestelling van de Gebruiker is een contractaanvraag. De vervolgens door de Aanbieder toegestuurde ontvangstbevestiging is nog geen instemming met het contract: de Aanbieder neemt de bestelling middels een afzonderlijke opdrachtbevestiging per e-mail aan. Deze opdrachtbevestiging leidt tot het totstandkomen van een contract. In plaats van het sturen van een opdrachtbevestiging kan de Aanbieder de contractaavraag ook aanvaarden door het leveren van het bestelde product.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de Gebruiker een klantenaccount aanmaken. Hiervoor is het opgeven van een geldig e-mailadres en een wachtwoord nodig. De Gebruiker is verplicht om zijn wachtwoord geheim te houden.

§ 2 Contractuele diensten


 1. Voor het maken van het gewenste fotoproduct stelt de Aanbieder de Gebruiker op myphotobook gratis software (hierna: Software) ter vervoeging, waarmee de Gebruiker zijn foto's kan bewerken en ze op de server van de aanbieder kan uploaden.
 2. Voor de Software verleent de Aanbieder de Gebruiker een basaal, niet-overdraagbaar recht voor persoonlijk gebruik. Details staan in de eingebruikerslicentieovereenkomst (EGLO). Om de Software te gebruiken, moet de Gebruiker moet deze overeenkomst accepteren.

§ 3 Gebruikersverbintenis


 1. De door de Gebruiker geüploade data, met name foto's, (hierna: Materiaal) worden - behalve als tussen Aanbieder en Gebruiker een andere afspraak gemaakt is - geautomatiseerd en zonder verificatie of correctie door de Aanbieder verwerkt. Voor de kwaliteit en inhoud van het Materiaal is de Gebruiker zelf verantwoordelijk. De door het Materiaal veroorzaakte weergave, bijvoorbeeld onscherpte of een lage resolutie, is geen defect aan het door de Aanbieder geleverde fotoproduct. Ter controle staat de Gebruiker op myphotobook een voorbeeldweergave ter beschikking.
 2. De Gebruiker moet kunnen waarborgen dat hij het Materiaal voor het gewenste fotoproduct mag gebruiken en kopiëren. De Gebruiker garandeert dat het Materiaal niet onwettelijk is, in het bijzonder niet tegen het strafrecht indruist. De Gebruiker garandeert met name dat het Materiaal en het gebruiken van het Materiaal voor het fotoproduct geen auteursrechtelijke, merken- of andere octrooirechten van derden, het algemene individuele recht of andere rechten van derden schenden. De Gebruiker stelt de Aanbieder in dusverre vrij van aanspraak door derden op onder andere het vergoeden van gerechtskosten.
 3. De Gebruiker verleent de Aanbieder voor het maken van fotoproducten een basaal gebruiksrecht over het aangeleverde Materiaal. Dit gebruiksrecht omvat het recht het Materiaal te kopiëren en te bewerken, respectievelijk door een medewerker te laten kopiëren en bewerken, in zoverre het voor het maken van fotoproducten nodig is.

§ 4 Controleren, blokkeren en verwijderen van inhoud

De Aanbieder heeft het recht om het Materiaal van de Gebruiker op rechtmatigheid te controleren. Als het Materiaal het geldende recht schendt, of dit redelijkerwijs kan worden vermoed, heeft de Aanbieder het recht om het Materiaal van de Gebruiker te blokkeren. Bij strafbare inhoud kan de Aanbieder aangifte doen.

§ 5 Betaal- en levervoorwaarden


 1. Zodra het contract tussen Aanbieder en Gebruiker tot stand komt, is de Gebruiker tot betaling verplicht.
 2. De betaling vindt plaats nadat de Gebruiker in de online-bestelprocedure een betaalmethode kiest.
 3. Alle genoemde prijzen zijn Eindgebruikerprijzen inclusief BTW.
 4. Myphotobook levert alleen in de aangegeven landen van levering.

§ 6 Voorbehoud van eigendomsrecht

Totdat aan alle contractuele voorwaarden, waaronder betaal- en incidentele voorwaarden, is voldaan, blijft de Aanbieder de rechtmatige eigenaar van de geleverde waren.

§ 7 Garantie


 1. De wettelijk vastgelegde aanspraak op garantie is van toepassing.
 2. De door de Aanbieder aangeboden fotoproducten zijn uitsluitend bedoeld om binnen te gebruiken, met uitzondering van vochtige ruimten. Ook dienen de producten uit direct zonlicht gehouden te worden. Van een zonlicht- en water- resp. vochtigheidsresistentiegarantie is daarom geen sprake, tenzij de Aanbieder op dit punt een uitdrukkelijke garantie in tekstvorm voorlegt (bijvoorbeeld: UV-absorberende bekleding, waterafstotend oppervlak).
 3. Garantie is uitgesloten als mankementen aantoonbaar op het niet-in-acht-nemen van de voor het plaatsen van de bestelling de Gebruiker ter beschikking gestelde informatie over druktechnisch zuiver te verwerken beelddata terug te voeren zijn. Dat geldt met name voor beelddata die in een onjuiste kleurruimte zijn aangeleverd, een te lage resolutie hebben, te sterk gecomprimeerd zijn, of een sterke kleurruis vertonen.
 4. Snijmarges tot drie milimeter zijn gebruikelijk en daarom niet als een mankement waarvoor de Aanbieder verantwoordelijk gehouden kan worden aan te voeren.
 5. Bij het drukproces kan de Aanbieder papier van verschillende fabrikanten gebruiken. Daaruit voortvloeiende kleine verschillen in papiertextuur ten opzichte van eerdere opdrachten gelden niet als mankement en vallen derhalve buiten de garantie.
 6. Door procesafhankelijke drukfluctuaties en kleurruimteconversie veroorzaakte, geringe kleurafwijkingen ten opzichte van het origineel kunnen bij fotoproducten in elk drukproces voorkomen, gelden niet als mankement en vallen derhalve buiten de garantie.
 7. Garantie is uitgesloten als mankementen aantoonbaar op onjuiste behandeling van het fotoproduct terug te voeren zijn, bijvoorbeeld gescheurde bladzijden als het product door de Gebruiker voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.

§ 8 Algemene voorwaarden

Het herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand is uitgesloten voor producten die wij individueel en eenmalig conform de keuze van de klant produceren en die op de persoonlijke behoeften zijn afgestemd. Voor producten die niet individueel en eenmalig worden geproduceerd, geldt een wettelijk herroepingsrecht. Bij tegoedbonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing wanneer deze reeds zijn gebruikt voor betaling van een bestelling.

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de klant of een gemachtigde de producten resp. bij deelleveringen de laatste levering in ontvangst heeft genomen. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken moet myphotobook GmbH (Köpenicker Str. 154, 10997 Berlin, support@myphotobook.be) middels een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) op de hoogte worden gesteld over het besluit deze overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan het bijgevoegde modelformulier voor herroeping worden gebruikt, dit is echter niet noodzakelijk.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende om voor het verstrijken van de termijn een mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht te versturen. Gevolgen van de herroeping Wanneer de overeenkomst wordt herroepen, zijn wij verplicht alle betalingen die wij van de klant hebben ontvangen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop de mededeling betreffende de herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling worden geen kosten berekend.

De terugbetaling kan worden geweigerd, totdat myphotobook de producten retour heeft ontvangen of totdat het bewijs overlegd kan worden, dat de producten zijn teruggestuurd, afhankelijk welk van de twee als eerste van toepassing is. De producten dienen direct en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij over de herroeping op de hoogte zijn gesteld, aan ons te worden geretourneerd of overhandigd. In het geval van het kopen van een online tegoedbon moet de code van de tegoedbon aan ons worden meegedeeld. De termijn geldt als nagekomen wanneer de producten voor afloop van veertien dagen aan ons worden verstuurd. Wij dragen de kosten voor de retourzending van de producten, wanneer voor een noodzakelijke retourzending het door ons ter beschikking gestelde retouretiket werd gebruikt of deze worden afgehaald. In alle andere gevallen komen de kosten voor de retourzending voor rekening van de klant.

Modelformulier herroeping Wanneer de overeenkomst herroepen moet worden, vul dan dit formulier in en retourneer het aan myphotobook.


Aan: myphotobook GmbH

Köpenicker Str. 154

10997 Berlin


Hierbij herroep ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende producten (*)/

— Besteld op (*)/ontvangen op (*)

— Naam van de klant(en)

— Adres van de klant(en)

— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


§ 9 Voorwaarden voor het gebruik van de claim

Voor de rechten bij materiële en juridische gebreken gelden, voor zover niets anders vastgelegd is, de wettelijke bepalingen. Mochten producten defect zijn, heeft de klant recht om te kiezen tussen een reparatie van het product of tussen de levering van een nieuw foutloze product. Echter, de verkoper heeft het recht om de door de klant gekozen service te weigeren indien er door deze keus voor de verkoper buitensporige kosten en inspanningen nodig zijn om het product te kunnen vervangen en/of te repareren. In dit geval heeft de verkoper het recht om de andere optie, zolang deze geen wezenlijke nadelen voor de klant met zich meebrengt, aan te bieden. Is de reclamatie mislukt, kan de klant naar keus met een verklaring voor de fabrikant het koopcontract intrekken of de koopprijs minderen.

§ 10 Aansprakelijkheidsbeperkingen


 1. Bij grove en/of opzettelijke nalatigheid is de Aanbieder onbegrensd aansprakelijk.
 2. Bij geringe nalatigheid is de Aanbieder alleen aansprakelijk als door de betreffende nalatigheid wezenlijke contractuele verplichtingen geschonden worden. Onder wezenlijke contractuele verplichtingen vallen verplichtingen die naar de strekking van het contract vanzelfsprekend zijn en voor de gebruiker gewaarborgd dienen te zijn: verplichtingen die het naar behoren doorvoeren van het contract mogelijk maken en de Gebruiker er in alle redelijkheid vanuit kan gaan dat deze nageleefd worden. Een dergelijk nakomen van verplichtingen geldt alleen bij bij de tontstandkoming van het contract te verwachten cq. typische mankementen.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking resp. uitzonderingen hierop naar bovenstaande punten (1) en (2) gelden niet in het geval van een wettelijke risicoaanprakelijkheid van de Aanbieder, of de aansprakelijkheid naar een contractueel verkregen garantie, en bij schade aan lijf, leven of gezondheid.
 4. In het geval van een beperkte of niet van toepassing zijnde aansprakelijkheid van de Aanbieder geldt deze ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers en gemachtigden van de Aanbieder. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden verder voor alle vorderingen, waaronder aansprakelijkheidsrecht.

§ 11 Backup van data

De Aanbieder zorgt voor een data veiligheidsstandaard die aan de actuele technische standaard voldoet. De Aanbieder raadt de Gebruiker aan om de in zijn klantenaccount geüploade data als backup ook zelf op een datadrager (bijvoorbeeld een computer of een backup-schijf) op te slaan.

§ 12 Informatie voor de Gebruiker


 1. Informatie over de Aanbieder vind je hier.
 2. Informatie over herroepingsrecht.
 3. De producten van de Aanbieder worden naar omschrijving van de klant en met het door de Gebruiker toegezonden Materiaal gemaakt, daarom is hierop geen herroepingsrecht van toepassing. (§ 312d Abs. 4 Nr. 1 BGB, Duits Brugerlijk Wetboek).

§ 13 Slotbepalingen


 1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Uitzondering hierop is het VN-verkooprecht. Onaangetast blijven dwingende bepalingen van de staat waarin de Gebruiker woont.
 2. Indien de Gebruiker ondernemer is of geen algemene bevoegdheid in het thuisland heeft of na totstandkoming van de overeenkomst naar het buitenland verhuist of wanneer het op het moment dat een geding wordt aangespand onbekend is waar hij woont, is de plek van uitvoering en rechtspraak het thuisland van de Aanbieder.
 3. De Aanbieder slaat de contracttekst op, de bestelgegevens krijgt de Gebruiker per e-mail toegestuurd. De algemene voorwaarden zijn via de website www.myphotobook.be/algemene-voorwaarden toegankelijk. Via zijn klantenaccount heeft de Gebruiker toegang tot een overzicht van verwerkte, eerdere bestellingen. Het totstandkomen van een contract is uitsluitend mogelijk in het Duits.


Versie: 31 juli 2020

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief en ontvang een € 5 tegoedbon* en regelmatige aanbiedingen.

Je gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Je kunt je op elk gewenst moment van de nieuwsbrief afmelden.
*Geldt eenmalig per persoon gedurende 20 dagen op alle producten (behalve reeds afgeprijsde artikelen). Incl. btw, excl. verzending. Uitsluitend geldig op nieuwe bestellingen; niet in combinatie met andere kortingsacties of tegoeden. Minimaal bestellingbedrag 14,95 €.

Topproducten

 • Fotoboek hardcover A4
 • Fotoboek Hardcover A3
 • Fotoboek Linnen 30x30
 • Scrapbook Set
 • Fotoafdrukken vierkant

Over myphotobook

Betaalwijzen

myphotobook International

Colofon | Algemene voorwaarden | Privacy

Alle prijzen zijn inclusief BTW

© 2022 myphotoboook GmbH

Inspiratie

 • Facebook

Download